Kwaliteit van Zorg (e-learning)

Praktische info

Categorie
Wet- en regelgeving
Lesvorm
E-learning
Punten
8
Kosten
€ 45
Inschrijven

Over Scholing Dichtbij

info@scholingdichtbij.nl
050 577 8886
http://www.scholingdichtbij.nl
Coöperatie Dichtbij heeft de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan. Daarom bieden wij een e-learning aan waarbij wet- en regelgeving op een groot aantal gebieden wordt behandeld. In de training spreken we over cliënten, hiermee worden ook patiënten bedoeld.

Voor wie
Deze e-learning is geschikt voor zorgverleners die verpleging en verzorging in de langdurige zorg en thuiszorg leveren.

Leerdoelen
De cursist baseert na het volgen van deze cursus zijn zorgverlening op basis van wat in wet- en regelgeving is voorgeschreven, of weet wanneer hij/zij gemotiveerd hiervan kan afwijken

De docent


De docent in deze e-learning is Marjolijn de Mik. Marjolijn is al 30 jaar werkzaam als zelfstandig verpleegkundige in de (thuis)zorg. Daarnaast werkt ze bij Coöperatie Dichtbij als kwaliteitsconsultant verzorging en verpleging, waarbij ze onder andere (nieuwe) wet- en regelgeving implementeert. Als docent geeft Marjolijn meerdere scholingen bij Scholing Dichtbij, waaronder de scholingen Wkkgz en medicatieveiligheid.

Praktische informatie


Duur: +/- 8 uur
Accreditatie: 8 punten (V&V)
Prijs: € 45,00 (leden Dichtbij € 33,75)

Lessen in deze cursus

  Module 1: Introductie van de e-learning

  1.1 Introductie docent en scholing

  Module 2: Professionele standaard

  2.1 Introductie
  2.2 Definitie
  2.3 Professionaliteit
  2.3.1 Wat is nodig voor professionaliteit?
  2.3.2 Professionele verantwoordelijkheid
  2.4 De Professionele Standaard
  2.4.1 Juridische normen
  2.4.2 Vakinhoudelijke normen
  2.4.3 Mengvormen
  2.5 De Beroepscode
  2.6 Casus Mw. De Jong
  2.6.1 Beroepscode Verpleegkundigen en Verzorgenden
  2.7 Kennisvragen
  2.8 Bronnenlijst

  Module 3: Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst

  3.1 Introductie
  3.2 Inleiding op de WGBO
  3.3 Rechten van de cliënt
  3.3.1 Recht op begrijpelijke informatie
  3.3.2 Patiëntenrechten van kinderen
  3.3.3 Wilsonbekwaamheid
  3.3.4 (Wettelijke) vertegenwoordiging
  3.3.5 recht op een Second opinion
  3.3.6 Recht op Inzage en vernietiging van het medisch dossier
  3.3.7 Wilsverklaring
  3.3.8 Recht op vrije artsenkeuze
  3.3.9 Opname gesprek zorgverlener
  3.3.10 Recht op toestemming, geheimhouding en privacy
  3.4 Rechten van de zorgverlener
  3.5 Plichten van de cliënt
  3.6 Plichten van de zorgverlener
  3.7 Kennisvragen
  3.8 Bronnenlijst

  Module 4: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

  4.1 Introductie
  4.2 Inleiding op de Wkkgz
  4.3 Kwaliteit en kwaliteitssysteem
  4.3.1 Organisatie van zorg
  4.3.2 Kwaliteitssysteem
  4.3.2.1 Als zzp'er voldoen aan de wettelijke eisen voor een kwaliteitssysteem
  4.4 Incidenten en calamiteiten
  4.4.1 Wat zijn incidenten?
  4.4.2 Hoe voldoe ik als ZZP’er aan het leren van incidenten?
  4.4.3 Wat is een calamiteit?
  4.5 Meldingen
  4.6 Overige wettelijke verplichtingen
  4.6.1 Verklaring omtrent gedrag (VOG)
  4.6.2 Vergewisplicht
  4.6.3 Schriftelijke overeenkomst
  4.6.4 Onderhoud en bekwaamheid bij medische technologie
  4.6.5 Keuze informatie
  4.7 Omgaan met klachten en signalen van onvrede
  4.7.1 Klachtenregeling
  4.7.2 Signalen van onvrede en klachten
  4.7.3 Klachten en geschillen
  4.8 Kennisvragen
  4.9 Bronnenlijst

  Module 5: Veilige principes in de medicatieketen

  5.1 Introductie
  5.2 Inleiding op medicatieveiligheid
  5.3 Wet- en regelgeving rondom medicatie(veiligheid)
  5.3.1 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
  5.3.2 Handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorgingXX
  5.3.3 Richtlijn ‘Veilig principes in de medicatieketen’
  5.3.4 Nadere toelichting Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten
  5.3.5 Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk
  5.3.6 Europese richtlijn ‘Veilige naalden’
  5.3.7 Richtlijn Injecteren van insuline met de insulinepen
  5.3.8 Richtlijn Polyfarmacie
  5.3.9 Richtlijn Voor toediening gereedmaken
  5.3.10 Handreiking ‘Malen’
  5.3.11 Leidraad Bekwaamheid medicatie bij medicatie geven in de langdurige zorg
  5.3.12 High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia
  5.3.13 Handreiking veilig omgaan met cytostatica (2015)
  5.3.14 Verder van belang om te weten
  5.4 De Veilige principes in de medicatieketen
  5.4.1 Het medicatieproces in 6 stappen
  5.4.2 Taken per stap in het medicatieproces
  5.4.3 Wie heeft welke verantwoordelijkheid in het medicatieproces?
  5.5 Kennisvragen
  5.6 Bronnenlijst

  Module 6: Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  6.1 Introductie
  6.2 Inleiding op de Wet verplichte meldcode
  6.2.1 Begripsomschrijvingen
  6.3 Stappenplan Meldcode
  6.3.1 Stap 1: In kaart brengen van signalen
  6.3.2 Stap 2 Collegiale consultatie en raadplegen
  6.3.3 Stap 3: Gesprek met de cliënt
  6.3.4 Stap 4 Wegen van het geweld of de kindermishandeling
  6.3.5 Stap 5: Hulp organiseren of melden
  6.4 Veilig Thuis
  6.5 Beroepsgeheim in relatie tot melden
  6.6 Kennisvragen
  6.7 Bronnenlijst

  Module 7: VERSLAGLEGGING

  7.1 Introductie
  7.1.2 Inleiding op de richtlijn
  7.2 Kwaliteitseisen en verslaglegging verpleegkundig proces
  7.2.1 Verpleegkundig proces - het verzamelen van gegevens
  7.2.2 Verpleegkundig proces - Het zorgplan: formuleren cliënt probleem
  7.2.3 Verpleegkundig proces - Het zorgplan: Doel
  7.2.4 Verpleegkundig proces - Het zorgplan: planning en uitvoering
  7.2.5 Verpleegkundig proces - Tussen- of eindevaluatie
  7.2.6 Verpleegkundig proces - Overdracht
  7.3 Elektronische verslaglegging
  7.3.2 eOverdracht
  7.4 Kwaliteit verslaglegging inzichtelijk maken
  7.5 Wet- en regelgeving in relatie tot verslaglegging
  7.6 Rechten en plichten in relatie tot verslaglegging (WGBO)
  7.6.1 Recht op inzage en afschrift van het zorgdossier
  7.6.2 Recht op toevoegen eigen verklaring
  7.6.3 Recht op aanvullen, verbeteren, afschermen en vernietigen
  7.6.4 Recht op geheimhouding
  7.6.5 Recht op informatie over verwerking gegevens
  7.6.6 Recht op informatie over cliëntenrechten
  7.6.7 Wettelijke plichten zorgorganisaties en professionals (WGBO)
  7.7 Overige wetgeving in relatie tot verslaglegging
  7.7.1 AVG
  7.7.2 Wkkgz, Wzd en Wvggz
  7.7.3 Beroepscode en richtlijn medicatieoverdracht
  7.7.4 Overige wetten, toezicht en controles
  7.7.5 Het elektronisch dossier en NEN-normen
  7.8 Kennisvragen
  7.9 Bronnenlijst

  Module 8: WET ZORG EN DWANG EN WET VERPLICHTE GGZ

  8.1 Introductie
  8.2 Inleiding en doelgroepen Wzd en Wvggz
  8.3 Afspraken rondom de toepassing van de wetgeving
  8.4 Algemeen gebruikte termen uit de Wzd en Wvggz
  8.4.1 Wilsonbekwaamheid
  8.4.2 Wettelijke vertegenwoordiging (Wzd en Wvggz)
  8.4.3 Mentor, curator en schriftelijk gemachtigde
  8.4.4 Niet benoemde vertegenwoordiger en geen vertegenwoordiger
  8.4.5 Schriftelijke wilsverklaring
  8.4.6 Verzet (Wzd en Wvggz)
  8.4.7 (Ambulante) onvrijwillige en verplichte zorg (Wzd en Wvggz)
  8.4.7.1 Vrijwillige zorg gezien als onvrijwillige zorg (Wzd)
  8.4.7.2 (Ambulante) onvrijwillige/verplichte zorg (Wzd en Wvggz)
  8.4.8 Zorgaanbieders en registratie (Wzd en Wvggz)
  8.4.9 Uitgangspunten
  8.5 Wet verplichte ggz - de kernboodschap
  8.5.1 Wanneer geldt de wet verplichte ggz?
  8.5.2 Criteria verplichte ggz
  8.5.3 Procedures om tot verplichte zorg binnen de wet te komen
  8.5.4 Wie doet wat binnen de Wvggz
  8.5.5 Aandachtspunten binnen de Wvggz
  8.5.6 Jeugdigen binnen de Wvggz
  8.6 Wet zorg en dwang - de kernboodschap
  8.6.1 Voor wie en wanneer geldt de Wet zorg en dwang?
  8.6.2 Wie doet wat binnen de Wzd?
  8.6.2.1 Wie doet wat - externe deskundige en cliëntvertrouwensperspoon
  8.6.3 Stappenplan Wet zorg en dwang
  8.6.3.1 Stap 1 Opname van onvrijwillige zorg in het zorgplan
  8.6.3.2 Stap 2 Eerste verlenging onvrijwillige zorg
  8.6.3.3 Stap 3 Advies externe deskundige
  8.6.3.4 Stap 4 Evaluatie zorgplan op basis van externe deskundige
  8.6.3.5 Stap 5 Verdere verlenging termijn onvrijwillige zorg
  8.6.4 Belangrijk om te weten
  8.6.5 Kwaliteitscriteria
  8.7 De klachtencommissie
  8.8 WLZ opname (Wzd en Wvggz)
  8.9 Kennisvragen
  8.10 Bronnenlijst

  Module 9: Financiering van de zorg

  9.1 Introductie
  9.2 Wetgeving rondom financiering van zorg
  9.3 Zorglevering: zorg in natura of persoonsgebonden budget
  9.3.1 Zorgverzekeringswet
  9.3.2 Wet langdurige zorg
  9.3.3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet
  9.3.4 Pgb waardig en vaardig
  9.4 Zorgverzekeringswet
  9.4.1 Aanspraak wijkverpleging
  9.4.2 Indicatie
  9.4.3 Zorglevering en eigen bijdrage
  9.5 Wet langdurige zorg - toelatingscriteria
  9.5.1 Indicatie
  9.5.1.1 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  9.5.1.2 Onafhankelijke cliëntondersteuner
  9.5.1.3 Grondslagen, ernstig nadeel, wettelijke vertegenwoordiger
  9.5.2 Zorglevering
  9.5.3 Eigen bijdrage
  9.6 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  9.6.1 Zorglevering en eigen bijdrage
  9.7 Jeugdwet
  9.8 Kennisvragen
  9.9 Bronnenlijst

  Module 10 Wet BIG

  10.1 Introductie
  10.2 Doel van de Wet BIG
  10.3 Beroepen in de Wet BIG
  10.3.1 BIG register
  10.3.2 Tuchtrecht
  10.4 Voorbehouden en risicovolle handelingen
  10.4.1 Voorbehouden handelingen
  10.4.2 Overzicht voorbehouden en risicovolle handelingen
  10.4.3 Geven van opdracht tot voorbehouden handeling
  10.4.4 Eisen opdrachtnemer
  10.4.5 Protocollen en rapportage
  10.4.6 Raamovereenkomst
  10.5 Bevoegd en bekwaam - bevoegdheid in de Wet BIG
  10.5.1 Bevoegdheid en bekwaamheid
  10.5.2 Uitgewerkt voorbeeld
  10.6 Kennisvragen
  10.7 Bronnenlijst

  Module 11 Wet AVG

  11.1 Introductie
  11.2 Inleiding, (bijzondere) persoonsgegevens en BSN
  11.3 Verwerking - verwerkingsverantwoordelijke
  11.3.1 Verwerking - verwerker
  11.3.2 Verwerking - verwerkersovereenkomst
  11.3.4 Grondslagen en uitzonderingen
  11.3.5 Grondslagen
  11.3.5.1 Grondslag 1: Toestemming
  11.3.5.2 Grondslag 2 - Overeenkomst
  11.3.5.3 Grondslag 3: Wettelijke verplichting
  11.3.5.4 Grondslag 4 - Vitale belangen
  11.3.5.5 Grondslag 5: Algemeen belang/openbaar gezag
  11.3.5.6 Grondslag 6 - Gerechtvaardigd belang
  11.3.6 Uitzonderingen
  11.3.7 Uitgewerkt voorbeeld visitekaartje
  11.4 Verantwoordingsplicht
  11.4.1 Verplichte maatregelen
  11.4.2 Datalekregister
  11.4.3 Verwerkersovereenkomst, privacyverklaring en DPIA
  11.4.4 Functionaris gegevensbescherming (FG)
  11.5 Privacyrechten
  11.5.1 Recht op duidelijke informatie
  11.5.2 Recht op Inzage
  11.5.3 Recht op vergetelheid
  11.5.4 Recht op rectificatie en aanvulling
  11.5.5 Recht op dataportabiliteit
  11.5.6 Recht op beperking van de verwerking
  11.5.7 Recht geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  11.5.8 Recht op bezwaar maken tegen gegevensverwerking
  11.6 Kennisvragen
  11.7 Bronnenlijst

  Module 12 Infectiepreventie

  12.1 Introductie
  12.2 Doel infectiepreventie en ontstaan infecties
  12.3 Persoonlijke hygiëne
  12.3.1 Persoonlijke hygiëne - kleding, haren, nagels, sieraden
  12.3.2 Persoonlijke hygiëne - Hoesten, niezen, snuiten, wondjes, infecties
  12.3.3 Persoonlijke hygiëne - toiletbezoek, eten en drinken
  12.3.4 Smartphones en tablets
  12.4 Hygiënisch werken in de zorg
  12.4.1 Handhygiëne
  12.4.2 Werkwijze handhygiëne
  12.4.3 Wanneer pas je handhygiëne toe
  12.4.4 Persoonlijke hygiëne en PBM
  12.4.5 Handschoenen
  12.4.6 Beschermende kleding
  12.4.7 Ademhalingsbeschermingsmasker FFP1 en FFP2
  12.4.8 Chirurgisch mondneusmasker en spatbril
  12.4.9 Combinatie van persoonlijke beschermingsmiddelen
  12.5 Reinigen en desinfectie
  12.6 Belangrijke informatiebronnen
  12.7 Kennisvragen
  12.8 Bronvermelding

  Module 13 Eindtoets

  13.1 Introductie
  13.2 Eindtoets Kwaliteit van Zorg

  Module 14 Afsluiting

  14.1 Einde van de e-learning
  14.1 Beoordeling e-learning