Hervormingsagenda Jeugd: Een Nieuwe Koers voor Jeugdhulp en Zzp'ers

maandag 31 juli 2023

Eindelijk is het zover! De langverwachte Hervormingsagenda Jeugd is nu officieel vastgesteld en ondertekend door vertegenwoordigers van cliënten, jeugdhulpaanbieders, gemeenten en het Rijk. Deze mijlpaal markeert een belangrijke stap in het streven naar verbeterde zorg voor de jeugd. Laten we in dit artikel eens een kijkje nemen naar de kern van de Hervormingsagenda, mogelijke knelpunten en de gevolgen ervan voor zzp'ers.

Kern van de Hervormingsagenda
De kern van de Hervormingsagenda Jeugd ligt in het streven naar beschikbaarheid van jeugdhulp voor de meest behoeftige jeugdigen. Dit betekent dat er strikter wordt bepaald wanneer jeugdhulp nodig is en wie daar recht op heeft. Er wordt bovendien onderzocht of hulp en ondersteuning ook kunnen worden geboden vanuit andere sectoren, zoals onderwijs, armoedebestrijding of volwassenenzorg.

Hoge ambities Hervormingsagenda Jeugd
Op basis van deze uitgangspunten zal de Hervormingsagenda worden omgezet in concrete beleidsmaatregelen. De gevolgen voor de praktijk zijn nog even afwachten, maar de ambities zijn hoog. Men streeft naar verbetering, efficiëntie en snelheid, terwijl er ook kostenbesparingen moeten worden gerealiseerd. Dit kan ertoe leiden dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden over welke vormen van jeugdhulp worden aangeboden en vergoed.

Mogelijke knelpunten
Het maken van dergelijke afwegingen vereist dat gemeenten in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken. Echter, de politieke realiteit laat zien dat gemeenten vaak de neiging hebben om aan elke hulpvraag te willen voldoen, in een poging zoveel mogelijk kiezers voor zich te winnen of aan zich te binden. Hierdoor kan het lastig zijn om scherpe keuzes te maken en ouders te informeren dat zij bepaalde vormen van hulp zelf moeten regelen en bekostigen.

Een ander belangrijk punt is dat de Hervormingsagenda beoogt om de gehele sector op een andere manier naar jeugdigen en hun hulpvragen te laten kijken. Minder vanuit het perspectief van 'wat verwachten we van de jeugdige' en meer vanuit 'wat is de behoefte van de jeugdige'. Dit betekent dat er op verschillende plekken binnen de jeugdhulp een grote omslag in denken en handelen nodig zal zijn, waarbij de nadruk ligt op begeleiding bij het maken van eigen keuzes en minder betutteling.

Gevolgen voor de zzp'er

Op korte termijn verandert er naar verwachting niet veel voor zzp'ers. De Hervormingsagenda legt de nadruk op samenwerking tussen verschillende domeinen en zoekt aansluiting bij IZA (Integraal Zorgakkoord), WOZO (Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Hierdoor ligt schaalvergroting voor de hand. Het is dus nog onduidelijk of gemeenten op termijn zzp'ers rechtstreeks blijven contracteren.

De verwachting is echter dat het nog steeds mogelijk zal zijn voor zzp'ers om in de jeugdhulp te werken als onderaannemers. Met name omdat de Hervormingsagenda zich richt op minder gedwongen jeugdhulp, zoals uithuisplaatsingen, wat kan leiden tot een toename van ambulante hulp waar zzp'ers nodig zijn om aan de verwachtingen van de hervormingsagenda te voldoen.

Bron: solopartners.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.