Is de AVG een kans of een kostenpost?

zondag 15 september 2019

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel de AVG, van kracht. In het eerste opzicht lijkt de AVG veel op zijn voorganger, namelijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De meest opvallende en belangrijke wijziging is dat zorginstanties moeten kunnen aantonen dat zij voldoen aan alle AVG regels. Ook zijn de boetes voor het niet voldoen aan de regels velen malen hoger. Kortom is de AVG dwingender en verplichtend.

AVG in het kort
Inhoudelijk is er niet veel veranderd ten opzichte van de Wbp. Bovendien zijn de wetten en regels in de zorg nauwelijks geraakt door de AVG. Zo blijft de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van kracht en de omgang met patiëntgegevens is een belangrijk thema hierin. Het is ook een wezenlijk onderdeel van alle beroepscodes en gedragscodes die binnen zorginstellingen worden gehanteerd.
Weerstand
Ondanks dat er niet veel wijzingen zijn ten opzichte van de voorganger bestaat er bij zorginstellingen veel onduidelijkheid over, al dan niet weerstand tegen, de AVG. Dit heeft te maken met het verplichtende en dwingende karakter van de wet. Ook zou het niet voldoen hieraan kunnen leiden tot imagoschade. Ook zeggen instanties dat het invoeren van de AVG duur is en ten koste gaat van de werkbaarheid.
Te weinig kennis over de AVG
De weerstand kan voortkomen uit een gebrek aan kennis over de AVG. Slechts enkelen hebben zich echt verdiept hierin. We kunnen dus stellen dat mensen wel gehoord hebben van de AVG, maar niet weten wat dit daadwerkelijk voor invloed heeft op hun werkveld. Bovendien worden mensen angstig van de mogelijke boetes en imagoschade als ze niet voldoen aan de wet- en regelgeving.
Kosten van de AVG
In de zorgsector staan de kosten vaak onder druk. Een implementatie van een nieuwe wet is daarom een belangrijke overweging. Bovendien is het een zeldzame bezigheid en vereist het veel kennis. Om te kunnen voldoen worden er documenten en procedures opgesteld. Ook worden functionarissen aangesteld om dit coördineren. Echter, de vraag is of dit echt nodig is. In veel gevallen kan het een en ander worden gecombineerd en de AVG kan zelfs leiden tot besparingen. Voorbeelden hiervan zijn risico’s verlagen, beperken hoeveelheid gegevens en het corrigeren van gegevens.
Werkbaarheid verminderd door komst AVG
Er heerst een angst dat de naleving van de AVG ten koste zou gaan van de werkbaarheid. Eerder vertelden we al dat er inhoudelijk niet veel gewijzigd is en dat het professioneel omgaan met persoonsgegevens een beroepscode en gedragscode is in de zorg. De vraag is dan ook of de werkbaarheid echt verminderd met de komst van de AVG.

Het doel van de AVG is om mensen meer controle en vertrouwen te geven in de manier waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt. Dit vertrouwen is vereist als we kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in Europa. Als we inzoomen op de zorg is het doel om patiënten meer vertrouwen te geven, om zo te zorgen voor meer transparantie in de zorgmarkt. Om dit te bereiken moeten we minder kijken naar de minpunten en meer oog hebben voor de kansen die het ons biedt.

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.