Hoe meld je een incident veilig als zzp’er in de zorg?

zondag 4 juli 2021

Als zelfstandige in de zorg moet je voldoen aan de Wkkgz, ook wel de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Een van de eisen van de Wkkgz is het verplicht Veilig Incidenten te Melden (VIM). Dit is een interne schriftelijke procedure om incidenten te melden, te bespreken en ervan te leren. Maar waarom moet je een incident melden, hoe moet je dat doen en wanneer moet je de inspectie informeren? Wij leggen het je uit in dit artikel!

Waarom een incident melden?
We zijn allemaal mensen en soms kan er tijdens het verlenen van zorg of het behandelen van een patiënt iets misgaan of het kan anders lopen dan verwacht. We spreken dan van een incident. De gevolgen van een incident kunnen merkbare of ernstige gevolgen hebben, maar het kan ook zijn dat er geen merkbare gevolgen zijn voor jou en de cliënt. Ook incidenten zonder merkbare gevolgen moet je registreren. Solopartners schrijft het volgende op hun website. “In de Wkkgz staat op drie plaatsen informatie omtrent incidenten:
  1. alle incidenten moeten worden opgenomen in het systeem van veilig incident melden, met het doel om daarvan te leren (artikel 9);
  2. incidenten die merkbare gevolgen voor de cliënt hebben of in de toekomst kunnen hebben moeten aan de cliënt worden gemeld en daarvan moet aantekening worden gemaakt in het cliëntendossier ( artikel 10);
  3. incidenten die hebben geleid tot de dood of ernstige gevolgen voor de cliënt moeten aan de IGJ gemeld worden als calamiteit (artikel 11).”
Uiteindelijk is het doel van het melden en/of registreren van een incident het mogelijk lessen trekken uit de gebeurtenis om te voorkomen dat het weer gebeurt.

Hoe registreer je een incident?
Allereerst moet je controleren of er voor jouw beroep specifieke normen gelden op het gebied van leren van incidenten. Registreer op jouw manier bv. Met Excel of maak gebruik van bestaande systemen. Houd er rekening mee dat je de bestanden wel goed moet beveiligen. Maak incidenten vooral ook bespreekbaar. Leer samen met beroepsgenoten en verbeter samen de zorg en voorkom dat fouten door meerdere mensen gemaakt worden. 

Wanneer breng je de cliënt op de hoogte?
Solopartners schrijft het volgende “Je moet de cliënt informeren over incidenten die merkbare gevolgen hebben, of waarvan aannemelijk is dat die nog kunnen volgen. Doe dit bij voorkeur in een gesprek waarin je uitlegt wat er gebeurd is en hoe dat heeft kunnen gebeuren. Je kunt indien nodig je excuses aanbieden. Geef aan wat er geleerd is van het incident en wat de mogelijkheden zijn om de schade voor de cliënt te verhelpen. Daarnaast moet je een aantekening van de aard, toedracht en tijdstip van het incident maken in het cliëntendossier. De namen van de direct betrokkenen moet je daarbij voluit noteren. De cliënt kan een verzoek indienen voor een afschrift van deze aantekening.”

Wanneer moet je de inspectie informeren?
Je meldt een incident wanneer er sprake is van een calamiteit.
De definitie van een calamiteit wordt als volgt uitgelegd door IGJ: “Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.” Het IGJ schrijft verder: “U gaat zelf na of u een gebeurtenis als calamiteit moet melden.
In de brochure ‘Calamiteiten Wkkgz melden aan IGJ’  staat het verschil uitgelegd tussen een incident, een complicatie en een calamiteit.

In de wet (Wkkgz) staat dat u een calamiteit onverwijld moet melden. Dat houdt in:
Binnen 3 werkdagen nadat u heeft vastgesteld dat het om een calamiteit gaat. Let op: tijdens de eerste coronagolf was deze termijn opgeschort. Sinds 1 september 2020 is de wettelijke termijn weer van kracht!

Twijfelt u nog of de gebeurtenis een complicatie, een incident of een calamiteit is? Dan heeft u vanaf de constatering van de gebeurtenis 6 weken de tijd om dat te onderzoeken. Zodra u vaststelt dat er sprake is van een calamiteit, dan meldt u dat binnen 3 werkdagen.
Is na het onderzoek nog steeds niet duidelijk is of de gebeurtenis een calamiteit is? Dan adviseren we om de gebeurtenis wel te melden.

Meldt u een calamiteit niet (op tijd), dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.”
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar:
https://www.solopartners.nl/kennisbank/veilig-incidenten-melden-voor-zzpers-in-de-zorg/
https://www.igj.nl/onderwerpen/calamiteiten/melding-doen-van-een-calamiteit

Bron:
https://www.solopartners.nl/kennisbank/veilig-incidenten-melden-voor-zzpers-in-de-zorg/
https://www.igj.nl/onderwerpen/calamiteiten/melding-doen-van-een-calamiteit

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.