Nieuwe richtlijnen delier en rauw

zaterdag 22 oktober 2022

De nieuwe richtlijnen Delier in de palliatieve fase en Rouw in de palliatieve fase zijn herzien. De herziene richtlijnen kwamen tot stand naar aanleiding van een onderzoek naar de knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Beide werden eind oktober gepubliceerd op Palliaweb.nl en wij vertellen je meer over de wijzigingen.

Delier in de palliatieve fase
In de nieuwe richtlijn delier in de palliatieve fase zijn de meest actuele epidemiologische gegevens opgenomen van een delier in de palliatieve fase. Ook is er in de herziene richtlijn aandacht voor diagnostiek, preventie en behandeling in de palliatieve fase. Er wordt bovendien aanbevolen delier te behandelen met niet-medicamenteuze interventies, zoals bevordering van de oriëntatie van patiënten, het optimaliseren van hun waarneming door een bril of hoortoestel (waar van toepassing), begrip tonen en een veilige omgeving creëren, in combinatie met de behandeling van mogelijke oorzaken waaronder de behandeling van pijn, urineretentie en/of obstipatie en infecties.
Richtlijn Rouw in de palliatieve fase
De herziene richtlijn Rouw voorziet volgens het IKNL in de behoefte van zorgverleners in verschillende zorgsettingen om zelf om te gaan met rouw en om mensen te kunnen ondersteunen goed bij hun rouw. De richtlijn is op een aantal punten vernieuwd op basis van de meest voorkomende knelpunten uit de praktijk en adviezen van een klankbordgroep van experts. Het doel van de richtlijn is dat zorgprofessionals zich realiseren dat ieder rouwproces uniek is en dat rouw ook bij zorgverleners zelf voor kan komen. Daarnaast kan rouw ook al plaatsvinden voorafgaand aan overlijden.

Wil je meer weten over de wijzigingen?
We verwijzen je graag door naar Palliaweb.nl

Bron: nursing.nl

Duobus Zorgnieuws (Webredactie)

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen in de markt.